• Asanas

  Utthita hasta padangusthasana : la posture du bras tendu au gros orteil

  Asanas

    

  Anantasana : la pose de Vishnu

  Asanas

   

  Naukasana : la posture de la barque 

  Asanas

   

  Dhanurasana : la posture de l'arc

  Asanas

   

  Chaturanga dandasana

  Asanas

    

  Chakrasana : la posture de l'arc en extension

  Asanas