• Kakasana, Sirsasana

   

  Kakasana: la posture du corbeau 

  Kakasana, Sirsasana

   

  Sirsasana: la posture sur la tête 

  Kakasana, Sirsasana